Les Gens du Cinéma ©

 

H oloklhrwthta tou epikaloumenou ergou einai, edw,

na mpei se grammh dwrean apo ton ekdoth,
 ploutismeno me kainourgieV plhroforieV kai sungcronismeno apo thn ekdosintou.

 

Gia carh twn matiwn,
CiliadeV proswpografieV kai ekdoseiV tupomenwn film sto Belgio
sugcwneuthkan s authn thn ekdosh tou Internet.

 

AuteV oi proswpografieV kai ekdoseiV proercontai apo diaforeV sullogeV,

proswpikeV h alleV

kai paramenoun h idiokthsia twn idiwtwn, ekdoteV h econtwn dikaiwma.

Ta pio polla apo auta ta eggrafa einai profullagmena apo ena © h dikaiwmata tou ekdoth.

 

Kaqe epikerdhV crhsi h emporikh apo kaqe plhroforia h prosqeto eggafon

einai antiqeto se kaqe dunath nomoqesia,

ektoV adeia twn endiaferomenwn proswpwn, kai epomenwV upokeimeno gia dikastikh katadiwxi enantiwn twn antiqetwn.

 

Auth h istioselida anaptusete sunecwV sumfwna me thn epikairothta

 

WrismeneV fwtografieV kai ekdoseiV camhlwterhV poiothtoV

mporoun n antikatastaqoun.

 

Mesolabhste sthn kallitereusin  thV istioselidaV

stelnontaV mou stoiceia antikatastasewV

pou qa topoqethqoun to suntomwtero.

 

Iscuei to idio gia tiV ekdoseiV  kai onomata pou leipoun

opoV kai gia tiV diorqwtikeV plhroforieV h epiprosqeteV tou lhxiarceiou.

 

AuteV oi plhroforieV mporoun na mou apostalqoun kat euqeian sthn

proswpikh mou dieuqunsh :

 

contact@lesgensducinema.com

 

 

Mporeite epishV na dwsete tiV gnwmeV saV, kritikeV kai upainigmouV,

crhsimopoiwntaV thn idia dieuqunsh.

 

 

 

 

Sthn diaqesin saV n akolouqhsete :

 

 

1. ENAS TROPOS NA CRHSIMOPOIHSETE THN ISTIOSELIDA

 

2. ENAS SUNTOMEUTIKOS KATALOGOS EXHGHSEWS TWN

GALLIKWN NOMWN

 

3. ENAS SUNTOMEUTIKOS KATALOGOS EXHGHSEWS

TWN AMERIKANIKWN KRATWN

 

 

 

1. TROPOS CRHSEWS

 

a  SELIDA EISAGWGHS

 

Shmeiwste :H eikona  "Logout"  einai crhsimh mono gia touV diaceiristaV

thV istioselidaV.

 

O mocloV tou "Recherche" saV odhgei kat euqeian se kaqe hqopoio

pragmatiko onoma, topo, hmeromhnia, aitia qanatou, tetoion opwV einai

grammenoV se kaqe fullo shmeiwsewn. Sugoureuthte thV  orqhV orqografiaV

prin  exereunhsete.

Paradeigmata :

- An ctuphsete  "DELON", qa brhte oleV tiV shmeiwseiV opou auth h lexi

sunantate.

Kat auton ton tropo qa brhte thn shmeiwsi tou  Jean CARMET dioti to ergo tou  » LA MADELON » einai shmeiwmeno.

Ean grayete  »DELON Alain » to yaximo qa einai pio periorismeno.

- Ean yacnete mia hmeromhnia plhreV : grafte thn hmeromhnia se 1 h 2

ariqmouV sunodeuomenh apo to diasthma, ton mhna sta gallika, sunodeuomeno enoV diasthmatoV kai thV cronologiaV.

- Ean  yacnete ena eidiko crono : P.C. 2003 grafte :  % % 2003 h %- %- 2003 h

akomh % / % / 2003.

- Ean yacnete ena mhna kai ena crono, kante kata ton idio tropo :

% juillet 2003 h % - juillet - 2003 h akomh % / juillet / 2003.

 

H eikona "Afficher" saV odhgh sthn shmeiwsi pou dialexate.

 

To mple toxo "Imprimer la fiche" saV epitrepei na tupwsete thn shmeiwsi

pou dialexate.

 

H eikona "Liste d'impression complète" saV  epitrepei na

tupwsete thn plhrh selida pou skopeuete (oci perissotero apo 13 fulla).

 

H eikona "Liste d'impression des modifications récentes"

saV epitrepei na sumbouleuteite h na tupwsete ton katalogon twn

kainourgiwn onomatwn h aforountwn apo kaqe prosqhkhV h diorqwsi pou

eginan teleutaia sthn istioselida. AutoV o katalogoV diaceirizetai apo ena

diaceiristh kai qa kumainete sunecwV.

Kaqe kuriakh ta mesanucta (topikh wra) qa  adeiazetai. EnaV  kainourgioV

katalogoV qa xanarcizh thn idia stigmh.

 

H eikona "Remerciements" saV epitrepei na sumbouleuteite ton

katalogo twn proswpwn h organismwn pou me bohqhsan me taktiko tropo

apo thn kataskeuh to 1994 twn Gens du Cinéma.

 

H eikona "Bibliographie" saV epitrepei na sumbouleuteite ton

katalogon twn eggrafwn pou mou hsan crhshma gia na qesw eiV ergon authn

thn egkuklopaidia twn proswpwn tou sinema.

 

H eikona "Contact" saV epitrepei na elqete kateuqeian s epafh me

mena mesw e-mail.

 

H eikona "New" epitrepei stouV episkeptaV sto na plhroforhqoun

epanw sta kainourgia pragmata pou prosteqhkan sthn istioselida

( P.C.:  mia kainourgia eikona prasinh h portokalh sto fullo enoV proswpou).

 

 

B  SELIDA SUMBOULEUSEWS

 

OpwV to upoduknuei to onoma thV, auth h selida saV epitrepei na

sumbouleuteite to leptomereV fullo kaqe epilecqentoV proswpou.

 

Se periptwsi apousiaV fwtografiaV h ekdosewV, eikoneV abebaieV proteinontai

opwV  kai dieuqunseiV paromoiwn istioselidwn.

 

To susthma thV  istioselidaV saV epitrepei na katacwrhsete h na dwsete

auteV tiV fwtografieV  kai ekdoseiV. En toutoiV  saV upenqumizoume prosoch

oson  afora ta dikaiwmata tou ekdoth kai twn idiwkthtwn tou ©.

 

O eklegomenoV schmatismoV den einai en toutoiV kaqolou eumenhV s auto to

eidoV thV ekmetaleusewV.

 

H proteinousa ekdosi den qa einai upocrewtika h pio antiproswpeutikh thV

karieraV tou episkeptomenou proswpou. Upocrewtika qa parameinh panta

sucronwV mia anakaluyi kai mia ekplhxi.

 

H eikona "Retour" saV epitrepei na xanaelqete kat euqeian sthn

prohgoumenh oqonh cwriV na perasete apo to

Microsoft Internet Explorer.

 

H eikona "Previous" saV epitrepei na episkefteite to prohgoumeno fullo

cwriV na perasete apo thn dialoghn thV prohgoumenhV oqonhV.

 

H eikona "Next" saV epitrepei na episkefteite kat euqeian to epomeno fullo.

 

Ean katw apo mia ekdosi parousiazete h eikona prasinh

"Galerie d'affiches" auto shmainei oti mia galerie d'affiches

leitourgei (P.C. Marilyn MONROE).

 

Ean katw apo mia ekdosi parousiazete h eikona portokali "Bibliographie",

auto shmainei oti mia plhrhV biografia kai mia filmografia einai diaqesimeV.

 

 

 

 

2. VOCABULARY

 

 

 

accident de voiture                                                   autokinhtiko dustuchma

acteur                                                                         hqopoioV

actrice                                                                                    hqopoioV

appendicite                                                                skwlhkoidithV

arrêt cardiaque                                                          stamathma kardiaV

assassiné                                                                  dolofonhmenoV

au terme d'une brève maladie                                 sto terma  suntomhV arrwsteiaV

au terme d'une longue maladie                               sto terma makrunhV arrwsteiaV

 

barbituriques                                                             hremistika

battu à mort                                                                ctuphmenoV mecri qanatou

broncho-pneumonie                                                  brogcopneumonia

brûlé vif                                                                       kamenoV zwntanoV

 

caillot de sang                                                           petra aimatoV

cancer de l'estomac                                                 karkinoV tou stomacou

cancer de la gorge                                                    karkinoV tou laimou

cancer des intestins                                                  karkinoV twn enterwn

cancer des ovaires                                                   karkinoV twn woqhkwn

cancer du foie                                                            karkinoV tou sukwtiou

cancer du pancréas                                                  karkinoV tou pagkreaV

cancer du poumon                                                    karkinoV tou pneumonoV

cancer du sein                                                           karkinoV tou sthqouV

cascadeur                                                                  riyokindunoV

chanteur, chanteuse                                      tragoudisthV, tragoudistria

chute accidentelle                                                     atuceV pesimo

chute de cheval                                                         pesimo apo to alogo

complications après...                                              katopineV epiplokeV...

congestion pulmonaire                                             sumforhsiV pneumonoV

coma diabétique                                                       diabhtiko koma

compositeur                                                               sunqethV

cou                                                                              laimoV

crise cardiaque                                                         kardiakh krisi

cyrrhose du foie                                                         surosiV tou sukwtiou

 

...dans sa maison                                                      ...mesa sto spiti tou

...dans son sommeil                                                  ...mesa ston upno tou

de ses blessures...                                                    apo tiV plhgeV tou...

dépression nerveuse                                                neurasqeneia

directeur artistique                                                    kallitecnikoV dieuqunthV

drogue                                                                        narkwtiko

 

 

embolie pulmonaire                                                  embolh pneumonoV

empoisonnement du sang                                       dulhthriasiV tou aimatoV

en nageant dans l'océan                                          kolumpwntaV ston wkeano..

épouse                                                                       h suzugoV

époux                                                                          o suzugoV

étranglé                                                                      straggalismenoV

 

fracture du crâne                                                       ktuphma tou kranouV

fracture de la hanche                                                kthphma tou gofou

fille                                                                              korh

fils                                                                               uioV

frère                                                                            adelfoV

fumait au lit                                                                 kapnize sto krebbati

 

grippe                                                                         gripph

 

hémorragie cérébrale                                               egkefalikh aimoragia

hémorragie interne                                                   eswterikh aimoragia

 

infarctus du myocarde                                              prosbolh tou muokardiou

insuffisance rénale                                                    nefrotikh aneparkeia

intervention chirurgicale                                           ceirourgikh epembasiV

 

jaunisse                                                                      crush

jambe                                                                         gampa

 

lauréate                                                                      dafnostefhV

leucémie                                                                    leuchmia

 

maladie d'Alzheimer                                                 asqeneia tou Alzheimer

mari                                                                            suzugoV

mère                                                                           mhtera

 

noyé                                                                            pnigmenoV

 

oedeme pulmonaire                                                 pneumoniko oidhma

opération                                                                    engceirhsi

 

pierres aux reins                                                       petra sta nefra

problèmes respiratoires                                           anapneustiko problhma

pendaison                                                                  kremasma

père                                                                            pathr

producteur                                                                  paragwgoV

 

réalisateur                                                                  skhnoqethV

 

sauté                                                                           peidigmeno

scénariste                                                                  senaristaV 

S.I.D.A.                                                                       A.I.D.S.

sœur                                                                           adelfh

somnifères                                                                 upnotiko

 

thrombose cérébrale                                    egkefalikh qrombwsh

tranquillisants                                                 hremistika

tué (accidentellement)                                              skotwmenoV (atucwV)

tué (par balles)                                                          skotwmenoV apo sfaireV

tué dans le crash d'un avion                         skotwmenoV apo pesimo aeroplanou

tumeur au cerveau                                                    ogkoV ston egkefalo

 

vélo                                                                             podhlato

veuve                                                                          chra

 

 

 

 

3. KATALOGOS TWN GALLIKWN NOMWN:

 

SUNTOMES CRHSEIS

 

 

 

            01 : AIN                                                         

            02 : AISNE                                                    

            03 : ALLIER                                                  

            04 : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE                 

            05 : HAUTES-ALPES                                 

            06 : ALPES-MARITIMES                                        

            07 : ARDECHE                                                        

            08 : ARDENNES                                                     

            09 : ARIEGE                                                             

            10 : AUBE                                                     

            11 : AUDE                                                    

            12 : AVEYRON                                                         

            13 : BOUCHES-DU-RHONE                                    

            14 : CALVADOS                                                     

            15 : CANTAL                                                            

            16 : CHARENTE                                                      

            17 : CHARENTE-MARITIME                                  

18 : CHER

19 : CORREZE

20 : CORSE

21 : COTE-D'OR

22 : COTES-DU-NORD

23 : CREUSE

24 : DORDOGNE

25 : DOUBS

26 : DROME

27 : EURE

28 : EURE-ET-LOIR

29 : FINISTERE                                                        

30 : GARD    

            31 : HAUTE-GARONNE

32 : GERS

33 : GIRONDE

34 : HERAULT

35 : ILLE-ET-VILAINE

36 : INDRE                                                                

            37 : INDRE-ET-LOIRE                     

            38 : ISERE                                                    

            39 : JURA                                                     

            40 : LANDES                                   

            41 : LOIR-ET-CHER                                    

            42 : LOIRE                                                    

            43 : HAUTE-LOIRE                                      

            44 : LOIRE-ATLANTIQUE               

            45 : LOIRET                                      

            46 : LOT                                                        

            47 : LOT-ET-GARONNE                 

            48 : LOZERE                                    

            49 : MAINE-ET-LOIRE                                

            50 : MANCHE                                  

            51 : MARNE                                     

            52 : HAUTE-MARNE                                   

            53 : MAYENNE                                

            54 : MEURTHE-ET-MOSELLE      

            55 : MEUSE                                     

            56 : MORBIHAN                               

            57 : MOSELLE                                 

            58 : NIEVRE                                     

59 : NORD

60 : OISE

61 : ORNE

62 : PAS DE CALAIS

63 : PUY DE DOME

64 : PYRENEES-ATLANTIQUES

65 : HAUTES-PYRENEES

66 : PYRENEES-ORIENTALES

67 : BAS-RHIN

68 : HAUT-RHIN

69 : RHONE

70 : HAUTE-SAONE

71 : SAONE-ET-LOIRE

72 : SARTHE

73 : SAVOIE

74 : HAUTE-SAVOIE

75 : PARIS

76 : SEINE-MARITIME

77 : SEINE-ET-MARNE

78 : YVELINES

79 : DEUX-SEVRES

80 : SOMME

81 : TARN

82 : TARN-ET-GARONNE

            83 : VAR                                                       

            84 : VAUCLUSE                                          

            85 : VENDEE                                               

            86 : VIENNE                                     

            87 : HAUTE-VIENNE                       

            88 : VOSGES                                                           

89 : YONNE

            90 : TERRITOIRE DE BELFORT

            91 : ESSONNE

92 : HAUTS-DE-SEINE

93 : SEINE-SAINT-DENIS

94 : VAL-DE-MARNE

95 : VAL-D'OISE

            971 : GUADELOUPE

            972 : MARTINIQUE

            973 : GUYANE FRANCAISE

            974 : ILES DE LA REUNION

            975 : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

 

 

 

 

4. KATALOGOS TWN AMERIKANIKWN KRATWN:

 

SUNTOMES EPISHMES CRHSEIS

 

 

 

AL : ALABAMA - Cotton State

 

AK : ALASKA - Alaska Territory

 

AZ : ARIZONA - Grand Canyon State

 

AR : ARKANSAS - Land of Opportunity

 

CA : CALIFORNIA - Golden State

 

CO : COLORADO - Centenial State

 

CT: CONNECTICUT - Constitution State

 

DC : District of COLUMBIA

 

DE : DELAWARE - First State

 

FL : FLORIDA - Sunshine State

 

GA : GEORGIE - Empire state of the South

 

HI : HAWAI - Aloha State

 

ID : IDAHO - Gem State

 

IL : ILLINOIS - Prairie State

 

IN : INDIANA - Hoosier State

 

IA : IOWA - Hawkeye State

 

KA : KANSAS - Sunflower State

 

KY : KENTUCKY - Bluegrass State

 

LA : LOUISIANA - Pelican State

 

ME : MAINE - Pine State

 

MD : MARYLAND - Old Pine state

 

MA : MASSACHUSETTS - Bay State

 

MI : MICHIGAN - Wolverine State

 

MN : MINNESOTA - North Star State

 

MO : MISSOURI - Show me State

 

MS : MISSISSIPPI - Magnolia State

 

MT : MONTANA - Mountain State

 

NC : NORTH CAROLINA - Old North State

 

ND : NORTH DAKOTA - Sioux State

 

NB : NEBRASKA - Tree Planters State

 

NV : NEVADA - Sagebrust State

 

NH : NEW HAMPSHIRE - Granite State

 

NJ : NEW JERSEY - Garden State

 

NY : NEW YORK - Empire State

 

NM : NEW MEXICO - Land of Enchantment

 

OH : OHIO - Buckeye State

 

OK : OKLAHOMA - Sooner state

 

OR : OREGON - Beaver State

 

PA : PENNSYLVANIA - Keystone State

 

RI : RHODE ISLAND - Ocean State

 

SC : SOUTH CAROLINA - Palmetto State

 

SD : SOUTH DAKOTA - Coyotte State

 

TN : TENNESSEE - Volunter State

 

TX : TEXAS - Lone Star State

 

UT : UTAH - Beehive State

 

VT : VERMONT - Green Mountains State

 

VA : VIRGINIA - Old Dominion State

 

WV : WEST VIRGINIA - Panhandle State

 

WA : WASHINGTON - Evergreen State

 

WI : WISCONSIN - Badger State

 

WY : WYOMING - Cow-boy State

 

 © Hélène PARNOS & Eléfthéria PARNOS pour Les Gens du Cinéma